(English below)

Deltag i en inspirerende samtale om, hvordan vi kan ændre verden. Denne begivenhed giver dig en hurtig introduktion til nøglepunkterne i Stopknappen-ideologien og -rammen efterfulgt af en åben diskussion.

Stopknappen er baseret på en endnu ikke navngivet ideologi, der tror på mennesker. Det bygger på den antagelse, at vi kan opnå endnu mere gennem kreativitet og samarbejde end gennem konkurrence. Vi bemærker, at vores nuværende system er så lammet af problemerne med det gamle paradigme, at det ikke er i stand til dygtigt at håndtere de overvældende udfordringer, der kommer - så vi er nødt til at erstatte det med et bedre alternativ. Noget der gør det muligt for os at leve og tillader os at handle.

Begivenheden

På denne begivenhed vil jeg forsøge at guide dig til en holistisk forståelse af rammen, så hurtigt som muligt fører til en åben borddialog eller Q&A. Vi rører ikke alle emner, men jeg er parat til at tage mig tid til at besvare alle spørgsmål.

Der vil være kaffe, te og vand til rådighed.

BEMÆRK: Vi har også temaforhandlinger om Stopknappen - for dem, der allerede har deltaget i introduktionsbegivenheden og ønsker at deltage mere aktivt i den videre udvikling af Stopknappen-rammen.

Stopknappen

Stopknappen er en ny ramme for samfundet. Den definerer en ny demokratisk stat, hvor stress og økonomisk pres er blevet erstattet med valgfrihed - og tid til at handle på den. Rammen er designet til at sætte os i stand til at tage et stort (men ikke for stort) spring fremad i samfundsudviklingen og sætte os i stand til at reagere korrekt på de aktuelle trusler mod vores kendte eksistens (klimaforandringer, forurening, ulighed, flygtninge, væbnede konflikter, korruption, automatisering osv.). Rammen anerkender individets potentiale såvel som det kollektive, hvorfra vi trives. Det tager en holistisk tilgang til at omorganisere vores nuværende samfund og udfolde det fulde potentiale.

Startknappen

Startknappen er den egentlige implementering af rammen i Danmark. Stopknappens hvad, hvornår og hvor. Det bruger rammen som en plan og ideologisk inspiration til at skabe et Crowdsourced Danmark 4.0. implementerbar nu.

Om værten

”Jeg tror, ​​at den konkurrencemæssige samfundsmodel hæmmer innovation. Når det primære mål er at vinde, taber vi alle. Hvis vi skal overvinde byrderne fremover, er vi nødt til at arbejde sammen og dele vores viden. Vi er nødt til at turde at gøre tingene anderledes.”

Martin er medstifter af think.dk og beskriver sig selv som ideolog, udvikler, forfatter og (r) evolutionær i spe. Hans behov for at udfordre normen går forud for hans følelse af lydighed - og for ham var Stopknappens ramme den vigtigste drivkraft for at skabe think.dk.

Registrering og detaljer

Den første del af arrangementet vil være en indledende præsentation af Stopknappens ideologi og ramme. Derefter vil diskussionen være åben for alle at deltage i, stille spørgsmål og dele perspektiver.

Registrering er ikke påkrævet, men du opfordres til at sende en e-mail til martin@think.dk og fortælle ham, at du kommer.

Gratis for alle - vi byder altid donationer velkommen til at støtte vores Center!

Vil du være en del af changer-samfundet, støtte vores sag og få gratis / nedsat adgang til de fantastiske begivenheder, vi er vært for? Tilmeld dig derefter her - et medlemskab er 100, - DKK pr. Måned, og hvis det ikke er noget for dig, kan medlemskabet stoppes efter hver måned.

__________________________________________________________________

Join us for an inspiring talk about how we can change the world. This event will give you a quick introduction to the key points of the Stopknappen ideology and framework, followed by an open table discussion.

Stopknappen is based on a yet unnamed ideology that believes in humans. It is built on the assumption that we can achieve even more through creativity and collaboration than through competition. We observe that our current system is so paralyzed by the problems of the old paradigm, that it is not capable of proficiently dealing with the overwhelming challenges coming ahead – so we have to replace it with a better alternative. Something that will allow us to live. Allow us to act.

The event

At this event I will try to guide you to a holistic understanding of the framework, leading, as quickly as possible to an open table dialogue or Q&A. We won’t get to touch on all topics but I’m prepared to take the time to answer all questions.

There will be coffee, tea and water available.

NOTE: We also have Themed talks on Stopknappen – for those who have already attended the introduction event and wish to participate more actively in the onwards development of the Stopknappen framework.

Stopknappen

Stopknappen is a new framework for society. It defines a new democratic state, where stress and financial pressure has been replaced with freedom of choice – and time to act on it. The framework has been designed to enable us to take a big (but not too big) leap forward in societal evolution and enable us to respond properly to the current threats to our known existence (climate change, pollution, inequality, refugees, armed conflicts, corruption, automation, etc). The framework recognizes the potential of the individual as well as the collective from which we thrive. It takes a holistic approach to rearrange our current society and unfold it’s full potential.

Startknappen

Startknappen is the actual implementation of the framework in the state of Denmark. The what, when and where of Stopknappen. It uses the framework as a blueprint and ideological inspiration to create a crowdsourced Denmark 4.0. implementable now.

About the host

‘I believe that the competitive society model is inhibiting innovation. When winning is the primary goal, we all lose. If we are to overcome the burdens ahead, we need to work together and share our knowledge. We need to dare to do things differently.’

Martin is co-founder of think.dk and describes himself as Ideologue, developer, writer and (r)evolutionary in spe. His need to challenge the norm precedes his sense of obedience - and for him, the stopbutton framework was the main driver to create think.dk.

Registration and Details

The first part of the event will be an introductory presentation to the Stopknappen ideology and framework. After that, the discussion will be open for everyone to join, ask questions and share perspectives. 

Registration is not required but you are invited to send an email to martin@think.dk and let him know that you are coming.

Free for everyone - we always welcome donations to support our Center!

Want to become a part of the changer community, support our cause and get free/discounted access to the awesome events we're hosting? Then sign up here – a membership is 100,- DKK per month, and if its not for you then the membership can be stopped after each month ;)