Link: https://meet.jit.si/RegenerativeSensemaking041220

(English description below)

Efter en god intro-gang, afholder vi nu den første sensemaking session. Selvom man ikke deltog på intro-mødet kan man stadig nå at komme med. Hvis du vil være med, så skriv/ring til Karl på 50 99 73 63.

Hvordan forstår vi en verden i transition, og hvordan handler vi meningsfuldt i den? Med udgangspunkt i et forløb af “regenerative sensemaking sessions” er du inviteret med til et åbent rum og et begyndende fællesskab, hvor vi udforsker netop de spørgsmål med særlig fokus på den lokale og regionale kontekst, vi befinder os i. Sammen træder vi et skridt tilbage og ser på oplysende perspektiver samt muligheder for systemisk handling, der bidrager til bæredygtighed i forbindelse med vores egen, samfundets og klodens aktuelle situation og fremtid.

På grund af den aktuelle COVID-situation bliver denne forsamling afholdt som online-event. Bemærk dog, at vi i forbindelse med kommende møder håber at kunne mødes fysisk i det centrale København.

Begivenheden

Udgangspunktet for vores møder bliver i første omgang Daniel Wahl’s bog Designing Regenerative Cultures, som vi sammen gennemgår kapitel for kapitel. Værkets hovedideer skitseres løbende, og dets spørgsmålsbaserede format danner grundlag for vores fælles, dialogdrevne og praktiske udforskning af systemisk bæredygtige verdenssyn og praksisser.

Gruppen vil samtidig være i dialog med den globale regenerative bevægelse, og vi planlægger i den forbindelse at have live-samtaler med de mennesker, hvis arbejde vi stifter bekendtskab med.

Med det sagt er det overordnede koncept og dets målsætning dog defineret relativt løst, så der er plads til det, som opstår ud fra deltagernes følelser, idéer, ønsker og energier. Denne form for åben samlæring gør det muligt for alle at bringe deres unikke erfaring ind i gruppen og derigennem aktivt medskabe sensemaking-processen.

Den grundlæggende ambition er, at samværet bliver karakteriseret af ærlig, åben nysgerrighed for at forstå, “make sense of”. Det betyder blandt andet, at vi som deltagere må bestræbe os på at fralægge os eksisterende gruppeidentiteter samt behov for strategisk positionering. I forlængelse af det lægger vi også mere generelt vægt på skabelsen af behagelige sociale rammer, præget af tillid og respekt. Her kunne et forslag være, at vi løbende udforsker forskellige sociale værktøjer, som kan åbne op for styrket samvær og læring.

Om værterne

Espen Malling, cand.mag.

Med en uddannelsesmæssig baggrund i kultur- og kognitionsvidenskab samt en tidligere rolle som partner i forskningsorganisationen Andre Tanker er Espen nu optaget af arbejdet med at forstå og meningsfuldt handle på de komplekse, sammenkædede kriser, der i øjeblikket udfordrer kloden og dens indbyggere. Han samarbejder med et bredt, internationalt felt af aktivister og forskere og er særligt interesseret i at støtte den lokalforankrede udvikling af regenerative verdenssyn og praksisser.

Karl Møller, cand.mag.

Med en baggrund som designkonsulent arbejder Karl med kommunikation om den bæredygtige omstilling. Han udforsker i den forbindelse forandringsprocessens forskellige niveauer – fra selvet til den globale "zeitgeist". Han er særligt interesseret i økologisk økonomi og transformativ politik og mener at global samhørighed må opstå fra en bevidsthed om de globale kredsløb af stof og energi.

Tilmelding og detaljer

Hvis du vil være med så kontakt Karl Møller på 50 99 73 63.

Regenerative Sensemaking-begivenheder er gratis. Der kan være udgifter til at anskaffe det materiale vi bruger o.l. Donationer til think.dk er desuden altid velkomne.

Denne gang foregår online i 2 timer. 

Vi forestiller os på sigt at mødes hver tredje uge i 3-4 timer om formiddagen. Som nævnt, og hvis COVID-situationen tillader det, vil fremtidige sammenkomster foregå på Kulturhuset Indre By i København.

Vi taler dansk eller engelsk, afhængig af hvem der kommer. Bemærk dog, at materialerne, som anvendes – eksempelvis bøger – generelt vil være på engelsk.

____________________________________________________________

English:

After our intro-session we now hold the first sensemaking session. We're just starting up, so if you want to join us, you are very welcome. Write/call Karl to register on 50 99 73 63.

How do we understand a world in transition, and how do we meaningfully act in it? With a series of "regenerative sensemaking sessions" as a starting point, you're invited to come participate in an open space and an emerging community where we'll explore exactly that with a particular focus on the local and regional context in which we find ourselves. Together we'll take a step back to seek out enlightening perspectives and possibilities for systemic action that contribute to sustainability in relation to the current and future states of ourselves, society, and the planet.

Due to the current COVID situation, this get-together will be organized as an online event. Note, however, that for future sessions, we hope to meet up physically in central Copenhagen.

The Event

Our sessions will initially be structured around Daniel Wahl's book Designing Regenerative Cultures, which we’ll collectively go through chapter by chapter. Its main ideas will be outlined, and its question-based format will act as a basis for our collective, dialogue-driven and practical exploration of systemically sustainable worldviews and practices.

Furthermore, the group will be in dialogue with the global regenerative movement—for example, we plan to have live sessions with some of the people whose work we get to know.

That said, the overall concept and its goals are defined in a relatively loose manner to create space for what emerges from the feelings, ideas, desires, and energies of the people participating. This is a kind of peer learning that allows for all of us to bring our experience into the group space and use it actively to co-create the sensemaking process.

The ambition is that our time together will be characterized by an honest, open curiosity to understand, to “make sense of”. This also means that everyone participating should strive to go beyond existing group identities and the need for strategic positioning. More generally, we emphasize the creation of a pleasant social situation, based on trust and respect. A suggestion here would be that we'll explore various social tools that may open up to a strengthened form of co-presence and learning.

The Hosts

Espen Malling, M.A.

With an educational background in cultural and cognitive science and a previous role as partner in the communications research nonprofit Andre Tanker, Espen is now immersed in an attempt to make sense of and meaningfully act on the complex, interconnected challenges facing Earth and its inhabitants. He collaborates with a broad, international field of activists and scholars and is particularly interested in supporting the local emergence of regenerative worldviews and practices.

Karl Møller, M.A.

With a background as a design consultant, Karl works on communicating the transition to sustainability. He is exploring the different levels at which change happens, in the self and in the global zeitgeist. He is very interested in ecological economics and transformative politics with a belief that the global flows of matter and energy are keys to global cohesion.

Registration and Details

Register by contacting Karl on 50 99 73 63.

Regenerative Sensemaking sessions are free. There may be a price for acquiring the materials we use and the like. Donations supporting the think.dk center are always welcome.

This session is online for 2 hours. 

We plan to organize subsequent meetings every third week in the late morning for 3 or 4 hours. As mentioned, if the COVID situation permits it, future gatherings will take place on location at Culture House Indre By in Copenhagen.

The language spoken during the sessions will be either Danish or English, depending on the composition of participants. Do note, however, that the materials we'll be using—e.g. books—are generally in English.