(English below)

Eventet foregår på Engelsk

I den tredje session vil vi diskutere, hvordan sporing finder sted online, og hvad vi kan gøre for at beskytte vores privatliv. Vi dækker softwaresporere som cookies og web-beacons samt nogle grundlæggende netværk som f.eks. hvordan data dirigeres til dig gennem netværket, og hvordan denne trafik kan observeres af operatørerne af netværkshardwaren. Ved at forstå de almindelige måder, vi spores på, vil vi derefter diskutere, hvad værktøjer, som VPN'er og fortrolighedsforbedrende browserudvidelser, kan og ikke kan beskytte os mod. Medbring venligst en bærbar computer.

Vi afslutter med en diskussion om 1) kompromiserne mellem mindeskende virksomheds- og offentlig dragnetovervågning og at gøre retligt begrundet observation af et individ uhensigtsmæssigt byrdefuldt legitimt og 2) om vores ret til privatliv virkelig er en ret, hvis det kræver detaljeret nicheviden at udøve i praksis.

Dette er et uformelt kursus med det formål at distribuere et grundlæggende fundament af teknisk viden, der er nødvendig for demokratisk deltagelse for et publikum uden IT-baggrund. Data er dette århundredes olie, hvormed og hvor mange nøglekonflikter vil udfolde sig, og vi har ikke råd til kun at overlade dets ledelse til dem, der er uddannet til økonomisk produktion på dette område. Jeg forestiller mig en fremtid, hvor spørgsmål om borgerlige frihedsrettigheder i et hurtigt skiftende teknologisk miljø diskuteres ved et bord, hvor alle har en plads, der passer os ikke som forbrugere, men som borgere.

Kursets format vil være to timers sessioner hver første og tredje torsdag med et foredrag, der introducerer de tekniske begreber, nogle praktiske øvelser og en diskussion af de samfundsmæssige spørgsmål, der er knyttet til den respektive teknologi. Diskussionen kan gå forbi begivenhedens tidsbegrænsning, og enhver kan også frit gå tidligt. Der vil blive foreslået aflæsninger og ressourcer til videre undersøgelse, hvoraf ingen er nødvendige for deltagelse. Forelæsningerne bygger på hinanden, men jeg sigter mod at gøre dem tilgængelige som enkeltstående begivenheder. Jeg planlægger også at optage sessionerne (udelade video og lyd fra deltagerne på anmodning) og offentliggøre dem, så de kan deles, og så deltagerne kan følge med, mens de mangler nogle forelæsninger personligt. Der vil ikke være noget gebyr for deltagelse, men jeg foreslår en valgfri donation på 50 kr. pr. forelæsning opdelt mellem think og ulovliglogning.dk

Om værten: Jeg hedder Josh Clement, er ph.d.-studerende i eksperimentel fysik med en omfattende hobbybaggrund inden for software og for nylig inden for teknisk aktivisme.

__________________________________________________________________

The event is in English.

For the third session, we will discuss how tracking occurs online and what we can do to protect our privacy. We will cover software trackers like cookies and web beacons as well as some networking fundamentals like how data is routed to you through the network and how that traffic can be observed by the operators of the networking hardware. By understanding the common ways that we are tracked, we will then discuss what tools like VPNs and privacy-enhancing browser extensions can and cannot protect us from. Please bring a laptop with you.

We will close with a discussion about 1) the tradeoffs between diminishing corporate and public dragnet surveillance and making legitimate, court-warranted observation of an individual inappropriately onerous and 2) whether our right to privacy is truly a right if it requires detailed, niche knowledge to exercise in practice.

This is an informal course aimed at distributing a basic foundation of technical knowledge necessary for democratic participation for an audience with no IT background. Data is this century's oil with which and over which many key conflicts will unfold, and we cannot afford to leave its management only to those educated for economic production in this domain. I envision a future in which questions of civil liberties in a rapidly-changing technological environment are discussed at a table where all have a seat befitting us not as consumers, but as citizens.

The format of the course will be two-hour sessions every first and third Thursday, with a lecture introducing the technical concepts, some hands-on exercises, and a discussion of the civic issues tied to the respective technology. The discussion may go past the time limit of the event, and anyone is also free to leave early. There will be suggested readings and resources for further study, none of which will be necessary for participation. The lectures will build on each other, but I aim to make them accessible as standalone events. I also plan to record the sessions (omitting video and audio from participants on request) and to publish them, so that they can be shared and so that participants can follow along while missing some lectures in person. There will be no fee for participation, but I suggest an optional donation of 50kr. per lecture split between think and ulovliglogning.dk

About the host: I'm Josh Clement, a PhD student in experimental physics with an extensive hobbyist background in software and more recently in tech activism.